تب بر، مدر، کمی ملین و مسهل ً مارگزیدگی و عقربگزیدگی ، تسکین دردمفاصل، نقرس ورماتیسم

نمایش یک نتیجه

X