آرامبخش، شهوت زا، قابض، جلوگيري كننده خونريزي ها، داروي تقويتي.

نمایش یک نتیجه

X