تطهیرخونی،حجامت،فصد،زالو از طالقانی

حجامت,فصد,زالو

حجامت یک قدمت بسیار طولانی در تاریخ بشریت دارد.

حدود ۷/۰۰۰ سال.

اسلام وپیامبر اکرم نیز نه تنها آنرا تایید کردندبلکه تاکید بسیارهم بسیار کردند.

حجامت اقسام مختلف دارد.

حجامت تریعنی خونگیری

حجامت خشک بدون خونگیری

هرکدامشان هم به گرم وسرد تقسیم میشوند.

حتی نوعی حجامت با رطوبت هم داریم که نوعی دستگاه بوده در قدیم.

خوب حجامت اگرصحیح انجام بشود حسب تجربه ما کارهای عجیبی میکندوچیزهای عجیبی دیدیم.

واگرصحیح انجام نشود عوارض خواهد داشت .

برخی خواص حجامت رو ذیلا عرض میکنیم.

حجامت گرم وخشک که عمدتا در بیماریهای سرد انجام میشود:

مانند:

روماتیسم,سرماخوردگی,برونشیت و…

موجب تقویت سیستم ایمنی بدن.

نضج دهنده اخلاط سرد بالاخص اخلاط بلغمی.

موجب انحراف طبیعت مدبره بدن میشودوانحراف خون و…

مثل زمانیکه فرد در عادت ماهیانه خون زیادی از ایشان بصورت غیر طبیعی دفع میشود وبابادکش کتف, خون را موقتا بسمت بالا سوق میدهیم

یا وقتی خونریزی در زنان کم است وعقب افتاده وبابادکش روی رحم ومثانه خون را بسمت پایین هدایت میکنیم.

حجامت تر:

موجب تقویت سیستم ایمنی بدن.

مسهل اخلاط سودا,بلغم,دم وصفراست.

بواسطه خراش حجامت موجب ترشح ماده ضد درد در بدن میشود.

ایجاد نوعی نشاط در بدن میکند.

میتوان دفع سموم وآفت مانند زخم و… خارج نمودن زهر حیوانات نمود و….

ما از زبان بسیاری از معصومین در خصوص حجامت مطالب ارزنده ای داریم.

چون بحثش طولانی است مجبوریم مختصر بگذریم.

اما حجامت تر برای بیماریهای گرم بیشتر مناسب است.

حجامت گرم وخشک وبدون خونگیری بیشتربرای بیماریهای سرد.

با این دومطلب متوجه میشویم اینکه برخی فرمایش پیامبر (ص) درخصوص اینکه فرمودند:

الحجامت دواء لکل الداء را تشکیک میکنند باطل است.

چون پیامبر عمومی درخصوص حجامت فرمودندوحجامت تروخشک وسردوتر دارد که درخصوص تمام بیماریها قابل تامیم است

حجامت باید با اصول آن اجرایی گردد.

برخی منع حجامت دارند.

مانند:

زمان ضعف وسستی وخستگی

درزمان پریودی.

بعد از جماع ,ورزش وتحرک شدید.

افرادیکه کم خونی شدید دارند.

افرادیکه خونریزی دربدنشان دیر بند می آیدوکمبود پلاکت دارند.

زنان باردار زیر پنج ماه وبالای شش ماه.

بالاخص وبالاخص افراد سرمایی وسرد مزاج.

اینها نباید حجامت کنند تا رفع مانع کنند بعد میتوانند حجامت کنند.

بهترین کاربرد حجامت در بیماریهای ناشی از غلبه خون ودم است.

مانند: پرفشاری خون,جوشها و…

حجامت در کاربرد به دو دسته تقسیم میشود:

حجامت پیشگیری وحجامت درمانی.

بهترین زمان حجامت پیشگیری، اردیبهشت ماه ویکی هم ماه اول یا دوم پاییز است که واقعا در پیشگیری از بیماریها غوغا میکند.

حجامت برای درمان بسته به تظر طبیب دارد.

احادیث زیادی داریم که چه روزی حجامت کنید یا نکنیدکه بحث تخصصی است اما اجماع روی این است که جمعه حجامت نکنید.

چون چند روایت مستند داریم ولی اگر حجامت کردن اضطراری بود وقت نمیخواهد جمعه ونصف شب فرق نمیکند.

برخی افراد تا دوکلاس می آیندو مطلب یاد میگیرند زود استاد میشوندودیگر استاد خود را هم قبول ندارند.

همه چیزباید عقلانی باشد.

تعصب روی طب اسلامی ما هم ,باید عقلانی باشدوالا همان معصوم ما را قبول نمیکند.

تا دوکلاس طب اسلامی وسنتی رفت نشست دیگر نظر بزرگترین اساتید را قبول ندارد ومیشود مجتهد طب اسلامی وسنتی.

این از دردهای جامعه ماست

چیزهایی دیده ایم که اینها را عرض میکنیم.

یکی از دوستان که در طب سنتی کشور خیلی مشهور هم هستند واز اساتید برجسته کشور هم هستندوعموما ایشان را میشناسید درجایی بودیم میگفت:

من در روز جمعه درجایی بودم یکی از آشنایانم را دیدم.

وقتی ایشان را دیدم وصورتش را نگاه کردم متوجه شدم وضعیتش خراب وخطرناک است وباید سریع حجامت کندبه او گفتم فلانی بیا تو را حجامت کنم نیاز داری وضعت خوب نیست.

گفت نخیر امروز جمعه است حجامت ممنوع است منم الان دارم میروم نمازجمعه.

حالا جالب است این استاد که الانم خیلی مشهور است از بچه های جبهه وجنگ وبسیار اهل دیانت وطب روایی وقرآنی وحزب اللهی و…

ایشان به استاد خودش داشت یاد میداد که حجامت امروز جمعه ممنوع است و…

هرچه اصرار کرد نشد.

رفت …

ایشان میگوید چندساعتی نشد که بمن اطلاع دادند فلانی یعنی همان شخص بعلت فشارخون وغلبه دم.سکته کردودر گذشت.

خوب ایشان چطور میخواهد جواب خدا را بدهد.

وقتی یک استاد میگوید نیاز داری ولی ایشان میگوید من استاد ترم.

پس یک نوع حجامت اضطراری داریم که زمان ومکان نمیشناسد,

تشخیصش فقط با طبیب حاذق است.

از آنطرف هم داشته ایم افرادیکه به اسم طب سنتی فقط دنبال نان خود بودندوسی نفر را در یکر

وز جمعه حجامت میکردند.

متاسفانه برخی حجامتها هم درست نیست.

مقدمات حجامت وموخرات آن خوب رعایت نمیشود.

دوتا بادکش سریع میگذارندو خراش میدهند وخونگیری میکنند وپانسمان میکنند سریع.

این روش خوب نیست موجب میشود خون صالح زیادی از بدن دفع شود خون صالح را بدن نیاز دارد.

بالاخص در افراد سوداوی وصفراوی

قبل از خراش باید با دقت وحوصله بادکش گذاری انجام شودبا روش خاص وبعد کمی صبر شود تا اخلاط صالح که سبکتر هستندبرگردندواخلاط غلیظ که تنبل وسنگین هستند باقی بماندبعد خراش وخونگیری.

موردفوق درخصوص وقتی است که بخواهی خون غلیظ را ازبدن خارج کنی البته اگر هدف صرفا کم کردن حجم دم وخون باشد نیاز به بادکش مانند مورد بالا زیاد نیست وبادکش قبل ازخراش باید درحداعتدال باشد.

اگر هدف, خروج صفرا وبخارات باشد با خراش وبادکش خیلی ملایم میشود به هدف رسید.

ما دربسیاری از موارد فقط تجویز بادکش اولیه وبعد خراش میکنیم وبادکش برای خونگیری انجام نمیدهیم.

درجاهاییکه هدف تقویت اعصاب وسیستم ایمنی بدن ویا کم کردن حرارت در افراد ضعیف وکم خون و…

هنوز حق حجامت در ایران اداء نشده است وبسیاری از کشورها بسیار ازماجلوترند.

خوب بحث بعدی فصد است.

فصد به زبان ساده یعنی خارج کردن خون از درون عروق بدن.

فصدعموما از سیاهرگهاست ودست زدن وخراش سرخرگها خطرساز است.

با یک خراش بر روی سیاهرگ خاص ,فواید خاص حاصل میشود. البته در فصد خراش نیست, چند میل تیغ به داخل میرود ورگ را شکاف میدهد.

بسته به اینکه قصدخارج کردن سودا,دم,صفرا با هرسه خلط را داریم رگها متفاوت است.

در روایات واحادیث اگر دقت کنید معصومین بسیار به فصد تجویز کرده اند.

فصد چون زیاد معمول نیست کمتر وارد آن میشویم چون فصد مانند حجامت نیست خطرش بیشتر است واحتیاطات زیادی دارد.

بخش بعدی دربحث تطهیر خونی, زالوست.

ما درخصوص زالو جز یک روایت چیز دیگری نداریم آنهم باید بررسی شود اما

اما باتعریفی که ازطب اسلامی ارایه کردیم زالو هم در روشهای درمانی طب اسلامی وسنتی میگنجد.

استفاده از تجربه حکما قانونمندیهای طبیعت دانشمندان و…در تعریف طب اسلامی داشتیم.

حقیر مجموعه تحقیقات وتجربیات خود را در کتاب خود که چندسال پیش تالیف ودرکشور به چاپ رسید عرضه داشتم.

واقعا موجود عجیبی است زالو

یک چیز جالب بگویم خدمتتان

درحالیکه ما هنوز در خصوص زالو درمانی درکشور قانون واحدی نداریم وسلیقه ای است وتاسالهاقبل هم ممنوع بوده.

جالب است بدانید:

روسیه,انگلیس وچند کشور دیگر درآمد سرسام آور میلیاردی از فروش وصادرات زالو دارند.

درآمدهای هنگفتی دارند باورش مشکل است

اما اصیلترین زالوی جهان زالوی شمال ایران گیلان مازندران وگلستان است.

که متاسفانه نسل آن بعلت استفاده از سموم زراعی و… بسیار کم شده است.

زالو در درمان انواع زخمها خیلی عجیب است بعنوان ترمیم کننده عضو ,خیلی ترمیم کننده عالی است.

ماده ای دارد بنام هیرودین که انسدادها, مثل انسداد قلبی وعروق را راحت باز میکند.

تسکین دهنده خوبی است و….

بیش از ۱۱۱ آنزیم دارد که هر کدامش خواص عجیبی دارد.

خواص دیگرش نقش آنتی بیوتیکی آنزیمهای اوست.

اکثرا فکر میکنند خاصیت زالو فقط در مکیدن خون است

نخیر اثر اصلی زالو بر آنزیمهایی است که حین مکیدن خون در بدن انسان تزریق میکند.

بسیاری ازپاها واندامیکه سیاه شده وباید قطع شوند با زالو درمان میشوند.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *