درخواست همکاری

گروه گیاه درمانی با توجه به اجرای طرح سراسری ارائه خدمات درمان مکمل بادکش درمانی و ماساژ درمانی از دارندگان مدرک دوره های بادکش درمانی و یا ماساژ درمانی و همچنین سایر علاقمندان درخواست همکاری دارد.افراد فاقد مدرک پس از شرکت در دوره های آموزشی که این گروه برگزار می کند می توانند بعنوان همکار شروع به فعالیت نمایند.
دوره های آموزشی با هزینه متقاضی پس از به حد نصاب رسیدن شرکت کنندگان در مرکز هر استان برگزار خواهند شد. جهت درخواست همکاری مشخصات کامل خود شامل مشخصات هویتی،آدرس دقیق و شماره تماس را از طریق فرم زیر برای ما ارسال نمایند.