اشتهاور قوی گیاهی

اسفند 18, 1396

نسخه اشتهااور

نسخه های گیاهی اشتها آور  بی اشتهایی عمدتاً علل عصبی دارد ولی علل دیگر آن نیز عبارتند از:کم خونی، یبوست، ریزه خواری و اعتیاد نسخه شماره 1 اشتها آور: این نسخه برای بی […]
X