ارتباط عضلات با بیماری های روانی

بهمن 20, 1396

ارتباط عضلات با بیماری های روانی

افراد شاد، چهره های خندان و گلگون تر و ابروی گشاده دارند. افراد غمگین و افسرده معمولاً سگرمه توهم، ابروهای درهم و نگاه رو به پایین […]
X