ارتباط تقویت و ضعف جنسی با نوع مزاج(طالقانی)

بهمن 20, 1396

ارتباط تقویت و ضعف جنسی با نوع مزاج(طالقانی)

خوب در جلسه قبل پیرامون مسایل زناشویی وانتخاب همسر سخن گفتیم واهمیت علم مزاج شناسی جهت انتخاب همسر در این جلسه به ادامه بحث فوق میپردازیم. […]
X