ادرار اور

بهمن 20, 1396

ادرار اور

  داروی مدر میوه ابهل                         یک قسمت ریشه انجدان رومی            یک قسمت میوه زیره                         یک قسمت ریشه شیرین بیان             یک قسمت طرز تهیه و مقدر مصرف […]
X