ادامه بحث ارکان و تطهیرات از طالقانی

بهمن 20, 1396

ادامه بحث ارکان و تطهیرات از طالقانی

خوب ما در تطهیر جسمی به موارد مختلف برمیخوریم. مسواک ,ناخن,البسه و… ببینید معصوم میفرماید مسواک زدن لثه را تقویت ومعده را قوی وحافظه را تقویت […]
X