ابهل

بهمن 20, 1396

ابهل

۱. طبع آن گرم و خشک است. ۲. از چوب ابهل هندی برای دفع سنگ کلیه می‌توان استفاده کرد. ۳. پوست ابهل هندی تب‌بر است و […]
X