آموزش پایه ای مزاج شناسی

بهمن 20, 1396

آموزش پایه ای مزاج شناسی

(شرح کتاب هدایه المتعلمین  توسط استاد خیراندیش) تمامی بحث هایی که شماها 200 ساعت پای آن نشستی ناشی از اختلاف مزاج نرینه و مادینه ، استنباط […]
X