آموزش حجامت انجام حجامت (3)

بهمن 20, 1396

آموزش حجامت انجام حجامت (3)

آماده سازی موضع حجامت: در ابتدا موضع حجامت را روغن مالی کرده و ماساژ می دهیم) روغن های مصرفی شامل: روغن زیتون، روغن بادام شیرین و […]
X