آداب و ابزار غذاخوردن

بهمن 20, 1396

آداب و ابزار غذاخوردن

خوردن غذا و آداب آن اول آنکه: فرمودند تا گرسنگی صادق بوجود نیامد بسمت خوراک نروید. چون اکثر مزاجها و معده ها به سه الی چهار […]
X