آداب نوشیدن آب

بهمن 20, 1396

آداب نوشیدن آب

شرح اثر و مکانیسم آب جوشیده در بدن بزرگان طب کهن مثل جناب عقیلی خراسانی، رازی، بوعلی سینا بر جوشاندن آب مصرفی تأکید داشته اند و […]
X