؛درمان قطعی لکنت زبان کودکان

بهمن 20, 1396

؛درمان قطعی لکنت زبان کودکان

در موقع زبان باز شدن کودک ۲۰ گرم عاقرقرحا را دم کرده صاف نمایند و با نبات شیرین کرده روزی سه قاشق مرباخوری به طفل بخورانید […]
X