اسفند 18, 1396

درمان ضرب دیدگی چشم

درمان با عسل ووسرکه اگر سرکه را با عسل مخلوط کرده و بر محل ضرب خوردگی بمالند موثر است. به خصوص اگر این ضرب خوردگی در […]
X